Steg Norge sitt faglige grunnlag bygger på brukererfaringer, teoretisk fagkunnskap og forskning. Det legges særlig vekt på å anerkjenne bruker-, familier- og nettverkserfaringer som gyldig kunnskap.

Faglig grunnforståelse

Steg Norge skal tilby gode utviklingssteg til våre barn og unge. Alle har en unik livshistorie som kan forvaltes til styrkende og meningsbærende fortellinger. Derfor skal våre ansatte og familier hjelpe barn og unge til å håndtere og forstå sin historie slik at den gir mening. Steg Norge har tro på at forandring og kraften til å ta nye steg ligger i gode relasjoner hvor åpenhet, trygghet, verdsettelse og samskaping gir støtte for videre utvikling.

I våre menneskemøter legges det til grunn en systemisk forståelse hvor vi forsøker å forstå handlinger i lys av relasjoner, og påvirkning fra andre mennesker og omgivelsene rundt. I møte mellom mennesker vil relasjoner, væremåter, rammer og livsfortellinger inngå i samspill hvor elementene gjensidig påvirker hverandre. Vi kartlegger derfor hvilke ressurser som finnes i barnets- og den unges familie og nettverk, og hvordan ulike ressurser kan anvendes til beste for barnet eller ungdommen videre. (Systemisk teori, Nettverksteori, Narrativ teori)

Mange av våre barn og unge bærer på vanskelige opplevelser fra tidligere i livet. Steg Norge baserer sitt arbeid på nyere forskning og forståelser av at barn og unge må møtes med varme, sensitivitet, anerkjennelse, nærhet og kjærlighet. Våre barn vil derfor bli møtt med traume- og tilknytningsorientert omsorg med fokus på følelser i den daglige omsorgen. Samtidig vil denne kunnskapen bli delt med andre som omgås barnet eller ungdommen i Steg Norge sine tiltak. (Tilknytningsteori, Traumebevisst omsorg, Nevrobiologi, Acceptance and commitment therapy, Emosjonsfokusert terapi)

Steg Norge anerkjenner at følelser er viktige, og at de styrer svært mange valg og beslutninger i hverdagslivet. At barn og unge forstår at følelser ikke er farlige for dem, og at det går an å forstå underliggende behov som utløser ulike følelser er viktig. Vårt mål er å hjelpe barn og unge til å gjenkjenne, anerkjenne og forstå egne følelser slik at de kan lære og leve med dem på en funksjonell måte. (Tilknytningsteori, Traumebevisst omsorg, Nevrobiologi, Acceptance and commitment therapy, Emosjonsfokusert terapi)

Steg Norge legger til grunn at alle barn og unge har iboende ressurser og styrker som kan brukes til å ta nye steg. Vår organisasjon arbeider for barn og unge sin egenkraftmobilisering ved at våre ansatte og familier er trygge relasjonsforvaltere. Gjennom trygg tilknytning vil barn og unge ta steg mot egen voksentilværelse hvor de kan ta selvstendige valg og ansvar for egne handlinger. (Empowerment, Recovery, Generell utviklingspsykologi, Resilience)

Barn- og unges rett til å si sin mening

Barn og unge har rett til å si sin mening. Dette er nedfelt i Barnekonvensjonens artikkel 12. Det betyr at alle barn i Norge skal kunne si sin mening, og de skal bli lyttet til. Dette gjelder på alle områder, og for alle saker som omhandler dem. Både i familien, på fritiden, på skolen eller i barnehagen. Steg Norge anerkjenner og etterlever barn og unge sine opplevelser og medvirkning i våre tiltak, og anvender systematisk evalueringer og tilbakemelding fra barn og unge til utvikling av våre metoder og faglige fokus. Steg Norge vil også på dette området operasjonalisere treffpunkter, samskaping, hvor brukerrepresentanter arbeider sammen med organisasjonen, i utviklingsarbeidet.