Steg Norge skal være en betydelig premissleverandør i det norske velferdssamfunnet.

Steg Norge skal være kjent og anerkjent for sin faglighet, samskaping, innovative tjenester og sin ideelle status, samt være et naturlig førstevalg for enhver potensiell bruker, samarbeidspartnere og instanser som har behov for tiltak, råd eller veiledning innenfor de områder Steg Norge arbeider.

Steg Norge er et ideelt samvirkeforetak som drives etter prinsipper og verdier uten økonomisk utbytte som formål. Overskudd investeres i forskning, innovasjon og tiltaksutvikling som kommer barn og unge til gode.

Steg Norge har etablert seg som en ideell samfunnsaktør i velferdsforvaltningen. Motivasjonen til stifterne er å tilføre fagfeltet tjenester og kunnskap som bidrar til et mangfold av tiltak og tjenester innenfor feltet. Gjennom systematisk arbeid vil Steg Norge legge til rette for at erfaringsbasert kunnskap fra barn, unge, foreldre og familier anvendes i utvikling av nye tjenester, tiltak og kunnskap.

Steg Norge sitt styre er satt sammen med ulik kompetanse som hver på sin side vil bidra til å utvikle et nyskapende og robust foretak.