Steg Norge har vedtektsfestet at bedriften skal arbeide med innovasjon og utvikling av tiltak og tjenester i samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer.

Det er gledelig for Steg Norge at vi etter kort tid realiserer og har fått innvilget støtte fra Norsk Forskningsråd til et 4 – årig forskningsprosjekt, en Nærings PhD med hovedmål og utvikle kunnskap om tilknytning mellom barn / unge og deres fosterfamilier som kan motvirke brudd i fosterhjemsplasseringer.

Den 18. desember 2018 leverte Fosterhjemsutvalget sin NOU 2018:18 til Barne- og likestillingsdepartementet. Utredningsarbeidet har konkludert med at barn og unge som bor i fosterhjem utsettes for utilsiktede flyttinger og at fosterhjem får varierende oppfølging. I den anledning uttrykte utvalgsleder Sissel Seip at mange av barna og de unge som bor i fosterhjem har med seg bagasje som gjør det vanskelig å lykkes med god tilknytning.

Gjennom dette prosjektet vil vi sidestille kunnskap hentet fra tidligere barnevernsbarn, fosterforeldre, forskning og teori. Vi vil legge særskilt vekt på kunnskapen til tidligere fosterbarn og fosterforeldre. Vi vil anvende anerkjent metodikk som forener de ulike kunnskapskildene og som støtter opp om nytenkning. Vi er særlig nysgjerrige på hvilken rolle teknologiske løsninger kan vurderes å ha i relasjonelt tilknytningsarbeid.

Vi vurderer at innretningen av dette Nærings-PhD prosjektet vil kunne ha stor faglig verdi innenfor barnevernsfeltet. Resultatene vil kunne gi verdifulle bidrag til innovasjon for offentlig og privat barnevern, for sentrale myndigheter og beslutningstakere. Den viktigste verdien vil likevel kunne bli for fremtidige barn og unge og deres fosterforeldre som skal leve sammen på en utviklingsstøttende måte.

For at Steg Norge skal nå målet om å bidra med forskning i fagutviklingen er det av stor betydning at bedriften tilegner seg formell forskningskompetanse. Gjennomføring av Nærings-PhD prosjekt vil realisere dette. I tillegg vil samarbeid med en gradsgivende institusjon bidra til utvikling av nettverk og samarbeidsrelasjoner som også vil ha betydning for å drive fagutvikling i fremtiden.

Resultatene fra prosjektet vil bli publisert gjennom tre artikler. To av disse i internasjonale tidsskrifter. Doktorgradsarbeidet vil bli levert som tre artikler med en kappe.

Det er et mål at Steg Norge skal kunne anvende ny kunnskap til å utvikle og forbedre egne tjenester og tiltak. Det er også et mål at kunnskapen skal kunne inngå i fremtidige innovasjonsprosesser. Bedriften er i kontakt med interessante IKT miljøer og har allerede vurdert at kunnskap fra Nærings-PhD prosjektet vil kunne videreføres i et samarbeid med ett eller flere av disse miljøene.