Steg Norge sine verdier skal være synlige i alt vi foretar oss, og de skal gjennomsyre hele organisasjonen.

Åpenhet

 • En åpen (og transparent) organisasjon som bygger tillit til brukere.
 • Samarbeidspartnere, familier og ansatte. Noe som legger grunnlag for tillit, toleranse og gjensidig respekt.
 • En ansvarlig samfunnsaktør med hensikt å forvalte fellesskapets ressurser på en forsvarlig måte.
 • En ideell aktør som gjennom åpne og samhandlende prosesser har høy troverdighet og bidrar til innovasjon i tjenestedesign i Norge.
 • En tydelig premissleverandør i det norske velferdssamfunnet.

Trygghet

 • Skaper gode relasjoner for utvikling.
 • Er en organisasjon som gjør det den sier den skal på en måte som gir anerkjennelse og legitimitet.
 • Gir rom for støttesteg, utvikling og vekst.

Samskaping

 • Legger premisser for nyskaping av tjenester i tråd med samfunnets behov.
 • Skaper gode menneskemøter hvor varme og kjærlighet i relasjoner gir rom for gode utviklingssteg.
 • Støtter opp om medmennesker slik at de kan finne styrke og utvikle et godt egenverd.
 • Sammen med oppdragsgivere og samarbeidspartnere arbeider for økt sosial verdigjennom å skape selvstendige mennesker og økonomisk bærekraft.
 • Alltid leter etter alternative løsninger i samarbeid med andre.

Verdsettelse

 • Anerkjenner våre medmennesker som ukrenkelige individer med iboende ressurser til egenkraftmobilisering.
 • Arbeider for styrking og selvstendiggjøring slik at mennesker verdsetter seg selv.
 • Anerkjenner roller, makt, ansvar og kunnskaper i samhandlende relasjoner slik at disse kan nyttes for å oppnå god utvikling.